Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Τα δεδομένα που συλλέγουμε

2. Συγκατάθεση για την χρήση και επεξεργασία των δεδομένων

3. Σκοποί επεξεργασίας

4. Ενημερωτικά μηνύματα

5. Αποθήκευση και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

6.  Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

7. Διαγραφή δεδομένων

8. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

9. Στοιχεία Επικοινωνίας

Η Π. ΔΑΡΑΚΛΗΣ ΑΒΕΕ, στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος, δεσμεύεται απέναντί σας,  να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας και να συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η ενημέρωσή σας τα είδη των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Π. ΔΑΡΑΚΛΗΣ ΑΒΕΕ, τους τρόπους που τα συλλέγει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται και προστατεύει, καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω. Το απόρρητο σας είναι σημαντικό για την Π. ΔΑΡΑΚΛΗΣ ΑΒΕΕ και για να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και ανταλλαγής πληροφοριών, σάς καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα:

 • Ποια δεδομένα συλλέγουμε

 • Συγκατάθεση για την χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων σας

 • Σκοποί Επεξεργασίας

 • Ενημερωτικά μηνύματα

 • Αποθήκευση και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

 • Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

 • Διαγραφή των δεδομένων

 • Υπεύθυνος προστασίας των προσωπικών δεδομένων

 • Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων

 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας,  όταν μας τα παρέχετε κατά την επικοινωνία σας με εμάς.

Ιστορικό επικοινωνίας:  Χρησιμοποιούμε το ιστορικό επικοινωνίας σας προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες πελατών και υποστήριξη.

IP address:  Λαμβάνουμε την IP address σας όταν περιηγείστε στον ιστότοπο μας (www.daraklis.gr) και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προκειμένου να βελτιώσουμε και να προστατεύσουμε την ιστοσελίδα μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την εταιρεία μας, τόσο κατά το στάδιο συλλογής τους όσο και κατά την διατήρησή τους στο αρχείο μας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ενσωμάτωση οδηγίας 95/46/ΕΚ) και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Με την επικοινωνία σας μαζί μας συναινείτε στην συλλογή, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς είναι σημαντικά και με κανένα τρόπο δεν θα τα εκμεταλλευτούμε ούτε θα τα διαβιβάσουμε σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, παρά μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (συνεργάτες μας, προμηθευτές κλπ,), τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών τόσο της εταιρείας μας, όσο και των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας, ενδέχεται να λάβετε από εμάς ενημερωτικά μηνύματα με συναφές περιεχόμενο προς τον σκοπό της εταιρείας μας.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε σχετικά μηνύματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα,

Ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς, εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες (όπως όνομα, επώνυμο, email κλπ), διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η επικοινωνία σας μαζί μας.

Η εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται έννομη υποχρέωση της ή άσκηση νομίμων αξιώσεων ή εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Πάντως, σε κάθε χρήση θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή χρήση και διατήρηση των δεδομένων σας, έχοντας λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του ΓΚΠΔ.

Με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR)  2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα σας:

 • Διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική  Απορρήτου (Privacy Policy)

 • Πρόσβασης  (άρθρο 15) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς

 • Διόρθωσης (άρθρο 16) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς

 • Διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17) των πληροφοριών που έχουμε για εσάς

 • Περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18)

 • Εναντίωσης (άρθρο 21) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

 • Ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας οποιαδήποτε στιγμή (άρθρο 7). Η νομιμότητα όμως της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

 • Καταγγελίας σας στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Πριν οιαδήποτε ενημέρωσή σας, ενδέχεται να σας ζητηθεί απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς, από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν αποφασίσετε ότι επιθυμείτε την διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, θα προβούμε σε αυτήν το συντομότερο δυνατό.

Προκειμένου να ενημερωθείτε / πληροφορηθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Π. ΔΑΡΑΚΛΗΣ ΑΒΕΕ, είτε με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος είτετηλεφωνικώς.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας θα είναι σε θέση να απαντήσει στις απορίες ή αιτήματα σας .

Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματός σας, η  Π. ΔΑΡΑΚΛΗΣ ΑΒΕΕ  διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός, στην ικανοποίησή του, υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο.

Π. ΔΑΡΑΚΛΗΣ ΑΒΕΕ

Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού , οδός: 2η, Ο.Τ. 03, αρ. οικ. 303 Πέραμα. Τ.Θ.3008

Τηλ: +30 210 4179013/ 4125534

Email: daraklis@otenet.gr

10. Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

Δαρακλή Ιωάννα Λαμπρινή, ΒΙΠΑ Σχιστού, Πέραμα

Τηλ: 210 4179013, Εmail: daraklis@otenet.gr

11.  Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Διεύθυνση:  Λ. Κηφισίας 1-3,  Αθήνα – Τ.Κ. 115 23

Tηλ: +30 210 6475600, 

Email: contact@dpa.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤηλΕφωνα

FAX

Email

Διευθυνση

  Copyright © 2023 daraklis.gr | Powered by mypage.gr